Klasifikace oblaků

Definice tvarů

Níže jsou uvedeny definice jednotlivých tvarů a kurzívou je uvedeno, u kterých druhů oblaků se nejčastěji vyskytují.

Fibratus

Jednotlivé navzájem oddělené oblaky nebo tenký oblačný závoj s vláknitou strukturou. Vlákna jsou přímočará nebo více méně nepravidelně pokřivená a nejsou zakončena žádnými háčky či chomáčky.
Užívá se u druhů: Ci, Cs

Uncinus

Oblaky v podobě čar zakončených vzhůru směřujícími háčky nebo chomáčky, ale bez zaoblených vrcholků.
Užívá se u druhu: Ci

Spissatus

Závojový, opticky tak hustý oblak, že proti Slunci se zdá šedavý.
Užívá se u druhu: Ci

Castellanus

Oblaky, které aspoň v horní části mají kupovité vrcholky nebo věžičky, takže se podobají cimbuří. Tyto věžičky, z nichž některé mají větší výšku než šířku, spočívají na společné základně a jsou uspořádány v řadách. Tvar castellanus je obzvlášť patrný, pozorujeme-li oblaky z profilu.
Užívá se u druhu: Ci, Cc, Ac, Sc

Floccus

Oblak v podobě kupovitých chomáčků nebo vloček, jejichž spodní okraje jsou více méně neostré, roztrhané a často provázené virgou.
Užívá se u druhů: Ci, Cc, Ac

Stratiformis

Oblaky, které se rozprostírají do velikých horizontálních ploch nebo vrstev.
Užívá se u druhů: Ac, Sc, Cc

Nebulosus

Oblačný závoj nebo vrstva mlhového jednotvárného vzhledu bez patrné struktury.
Užívá se u druhů: Cs, St

Lenticularis

Oblaky v podobě čoček nebo mandlí, často velmi protáhlé, obyčejně s výraznými obrysy. Někdy se u nich objevuje irizace (zbarvení okrajů oblaku do červena či zelena vlivem prosvítání Slunce). Oblaky tohoto tvaru jsou nejčastěji orografického původu, ale mohou se vyskytnout i v oblastech bez významné orografie.
Užívá se u druhů: Cc, Ac, Sc

Fractus

Oblaky v podobě nepravidelných roztrhaných cárů.
Užívá se u druhů: St, Cu

Humilis

Oblaky v podobě kup malého vertikálního rozsahu. Jeví se obvykle jako zploštělé s rovnou základnou. Přibližný poměr výšky ku šířce oblaku činí 1:2.
Užívá se u druhu: Cu

Mediocris

Oblaky v podobě kup středního vertikálního rozsahu, jejichž vrcholky mají poměrně malé výběžky a mohou občas ztrácet pevně ohraničený okraj. Přibližný poměr výšky ku šířce oblaku činí 1:1.
Užívá se u druhu: Cu

Congestus

Kupovité oblaky mohutného vertikálního rozsahu se silně vyvinutými výběžky. Jejich horní kypící části mají často podobu květáku. Oblaky jako takové se často spojují do větších celků vytvářející podobu řad, hradeb, vln apod.
Užívá se u druhu: Cu

Calvus

Bouřkové oblaky, jejichž aspoň některé výběžky horní části začínají ztrácet kupovité obrysy, ale v žádné jejich části ještě nelze pozorovat řasnatou strukturu. Výběžky mají vzhled bělavé oblačné hmoty s více méně vertikálním žebrováním.
Užívá se u druhu: Cb

Capillatus

Bouřkové oblaky, které mají v horní části zřetelně patrnou řasnatou, vláknitou nebo žebrovitou strukturu cirrů v podobě kovadliny, chocholu nebo obrovské neuspořádané kštice.V souvislosti s takovými oblaky se obvykle vyskytují přeháňkové lijavce nebo bouřky doprovázené často vichřicí a někdy krupobitím. Často je možno pozorovat srážkové pruhy (virga).
Užívá se u druhu: Cb

Definice odrůd

Intortus

Zakřivená oblačná vlákna se velmi nepravidelně navzájem zdánlivě proplétají.
Vyskytuje se u druhu: Ci

Vertebratus

Části oblaku jsou uspořádány tak, že připomínají páteř nebo žebra či rybí kostru.
Vyskytuje se u druhu: Ci

Undulatus

Menší nebo větší skupiny nebo vrstvy oblaků jsou uspořádány do vln. Takové vlny se mohou vyskytovat buď v poměrně celistvé oblačné vrstvě, nebo u oblaků složených z jednotlivých oblačných částí, které mohou spolu souviset nebo mohou být vzájemně oddělené. Mnohdy lze pozorovat i dvojitý systém vln.
Vyskytuje se u druhů: Cc, Cs, Ac, As, Sc, St

Radiatus

Oblaky jsou uspořádané v širokých rovnoběžných pásech, které se vlivem perspektivy zdánlivě sbíhají v jediném bodě na obzoru. Rozprostírají-li se oblačné pásy přes celou oblohu, sbíhají se zdánlivě do dvou protilehlých, tzv. úběžníkových bodů.
Vyskytuje se u druhů: Ci, Ac, As, Sc, Cu

Lacunosus

Menší nebo větší oblačné skupiny nebo vrstvy mající v souvislé, obvykle dosti tenké vrstvě, více méně pravidelně rozložené zaokrouhlené otvory, jejichž okraje jsou někdy třásnité. Jednotlivé části oblaku a bezoblačné mezery jsou uspořádány tak, že působí dojmem sítě nebo včelího plástu.
Vyskytuje se u druhů: Cc, Ac, zřídka i Sc

Duplicatus

Menší nebo větší skupiny nebo vrstvy jsou hustě nad sebou v malých vzdálenostech naskládané, někdy částečně spojené.
Vyskytuje se u druhů: Ci, Cs, Ac, As, Sc

Translucidus

Menší nebo větší oblačné skupiny nebo vrstvy, které jsou v převážné části tak průsvitné, že je jimi patrná poloha Slunce nebo Měsíce. Výskyt této odrůdy vylučuje odrůdu opacus.
Vyskytuje se u druhů: Ac, As, Sc, St

Perlucidus

Menší nebo větší oblačné skupiny nebo vrstvy mající zřetelné, někdy i velmi malé mezery, jimiž lze vidět polohu Slunce, Měsíce, modrou oblohu nebo oblaky ve větších výškách. Odrůda perlucidus může být zároveň i translucidus nebo opacus.
Vyskytuje se u druhů: Ac, Sc

Opacus

Menší nebo větší oblačné skupiny nebo vrstvy, jejichž převážná část je tak hustá, že jí nelze vůbec rozpoznat polohu Slunce nebo Měsíce. Výskyt této odrůdy vylučuje výskyt odrůdy translucidus.
Vyskytuje se u druhů: Ac, As, Sc, St

Zvláštnosti oblaků a průvodní oblaky

Zvláštnosti oblaků

Incus

Horní část bouřkového oblaku se rozšiřuje do podoby kovadliny. Její vzhled je buď hladký, vláknitý nebo žebrovitý.
Vyskytuje se u druhu: Cb

Mamma

Na spodní straně oblaku visí zaoblené výběžky podoby ženských prsů.
Vyskytuje se u druhů: Ci, Cc, Ac, As, Sc, Cb

Virga

Srážkové pruhy směřující kolmo nebo šikmo pod základnu oblaků a nedosahující zemského povrchu.
Vyskytuje se u druhů: Cc, Ac, As, Ns, Sc, Cu, Cb

Praecipitatio

Z oblaku vypadávají srážky (déšť, mrholení, sníh, mrznoucí déšť, krupky, kroupy) a dosahují až k zemskému povrchu. Tento jev se zde řadí mezi zvláštnosti oblaků, protože vypadávající srážky tvoří jakoby prodloužení oblaku. (Normálně patří srážky mezi hydrometeory).
Vyskytuje se u druhů: As, Ns, Sc, St, Cu, Cb

Arcus

Hustý válcovitý horizontální oblak s okraji více nebo méně zřásněnými. Vytváří se na přední straně určitých pohybujících se oblaků a při větším rozsahu má vzhled tmavého hrozivého oblouku.
Vyskytuje se u druhů: Cb, zřídka i u Cu

Tuba

Oblačný sloup nebo obrácený oblačný kužel či nálevka vycházející ze základny oblaku. Je příznakem silného víru vznikajícího tornáda.
Vyskytuje se u druhů: Cb, velmi zřídka i u Cu

Průvodní oblaky

Pileus

Průvodní oblak menšího horizontálního rozsahu v podobě čepice nebo kapuce vyskytující se nad vrcholky kupovitých oblaků, které jím často prorůstají. Dosti často lze pozorovat i několik těchto průvodních oblaků nad sebou.
Vyskytují se u druhů: Cb, Cu

Velum

Průvodní závojový oblak velikého horizontálního rozsahu vyskytující se těsně nad nebo přímo na vrcholu jednoho nebo několika kupovitých oblaků, které jím často prorůstají.
Vyskytuje se u druhů: Cu, Cb

Pannus

Cáry a roztrhané části oblaků, které někdy tvoří souvislou vrstvu. Objevují se pod jiným oblakem, s nímž se mohou i spojit.
Vyskytují se u druhů: As, Ns, Cu, Cb

Druhy oblaků
Název Zkratka
Cirrus Ci
Cirrocumulus Cc
Cirrostratus Cs
Altocumulus Ac
Nimbostratus Ns
Stratocumulus Sc
Stratus St
Cumulus Cu
Cumulonombus Cb

Názvy vycházejí z latinských výrazů, jejichž skládáním v různých povolených kombinacích docílíme konečného názvu oblaku a to ať již v latinském tvaru, tak v české podobě.

Názvy
Latinsky Česky
Cirro řasový
Altus vysoký (vyvýšený)
Stratus sloha
Strato slohový
Cumulus kupa
Cumulo kupovitý
Nimbus déšť
Nimbo dešťový

Tvary

Rozdílnosti pozorované ve vzhledu a vnitřní struktuře oblaků vedly k dalšímu rozdělení oblaků na tvary. Oblak pozorovaný na obloze a příslušející k určitému druhu může být označen jménem jen jednoho tvaru, což znamená, že i tvary oblaků jsou vzájemně výlučné. Určité tvary se mohou vyskytovat u několika druhů oblaků.

Tvary oblaků
Název Zkratka
Fibratus fib
Uncinus unc
Spissatus spi
Castellanus cas
Floccus flo
Stratiformis str
Nebulosus neb
Lenticularis len
Fractus fra
Humilis hum
Mediocris med
Congestus con
Calvus cal
Capilatus cap

Odrůdy

Oblaky mohou mít také zvláštní, charakteristické rysy, které určují jejich odrůdu. Tyto charakteristické rysy souvisejí s rozdílným uspořádáním oblačných prvků (např. uspořádání v podobě vln apod.) a s větší či menší průsvitností. Určitá odrůda může být společná několika druhům oblaků.

Odrůdy
Název Zkratka
Intortus in
Vertebratus ve
Undulatus un
Radiatus ra
Lacunosus la
Duplicatus du
Translucidus tr
Perlucidus pe
Opacus op

Zvláštnosti oblaků a průvodní oblaky

U některých oblaků se mohou vyskytovat buď přímo u oblaku, nebo i mimo něj, určité charakteristické zvláštnosti, jako například visící výčnělky podobné ženským prsům, srážkové pruhy, cáry nízkých oblaků atd. Takové charakteristiky se označují jako zvláštnosti oblaků a průvodní oblaky. Týž oblak může mít současně i více zvláštností nebo průvodních oblaků.

Zvláštnosti a průvodní oblaky
Název Zkratka
Incus inc
Mamma mam
Virga vir
Praecipitatio pra
Tuba tub
Pannus pan
Pileus pil
Velum vel
Arcus arc

Mateřské oblaky

Některé části oblaku se mohou vyvíjet tak, že se tvoří více nebo méně výrazné útvary, které odděleny nebo neodděleny od mateřského oblaku mohou přejít v oblaky jiného druhu než je oblak mateřský. Označují se pak názvem patřičného druhu s přívlastkem utvořeným z názvu druhu mateřského oblaku s příponou "genitus".

Mateřské oblaky
Název Zkratka
Cirrocumulogenitus ccgen
Altocumulogenitus acgen
Altostratogenitus asgen
Nimbostratogenitus nsgen
Stratocumulogenitus scgen
Cumulogenitus cugen
Cumulonimbogenitu cbgen

Tabulky klasifikace oblaků

Pro vytvoření přehledného a jasného systému klasifikace, byla vypracována klasifikační tabulka, ve které jsou uvedeny všechny přípustné kombinace druh - tvar - odrůda - zvláštnosti a průvodní oblaky - mateřské oblaky.

Druhy Tvary Odrůdy Zvláštnosti, původní oblaky Původní oblaky
Cirrus (řasa) Fibratus, Uncinus, Spissatus, Castellanus, Floccus Intortus, Radiatus, Vertebratus, Duplicatus Mamma Cirrocumulus, Altocumulus, Cumulonimbus
Cirrocumulus (řasokupa) Stratiformis, Lenticularis, Castellanus, Floccus Undulatus, Lacunosus Virga, Mamma -
Cirrostratus (řasosloha) Fibratus, Nebulosus Duplicatus, Undulatus - Cirrocumulus, Cumulonimbus
Altocumulus (vyvýšená kupa) Stratiformis, Lenticularis, Castellanus, Floccus Translucidus, Perlucidus, Opacus, Duplicatus, Undulatus, Radiatus, Lacunosus Virga, Mamma Cumulus, Cumulonimbus
Altostratus (vyvýšená sloha) - Translucidus, Opacus, Duplicatus, Undulatus, Radiatus Virga, Praecipitatio, Pannus, Mamma Altocumulus, Cumulonimbus
Nimbostratus (dešťová sloha) - - Praecipitatio, Virga, Pannus Cumulus, Cumulonimbus
Stratocumulus (slohová kupa) Stratiformis, Lenticularis, Castelanus Translucidus, Perlucidus, Opacus, Duplicatus, Undulatus, Radiatus, Lacunosus Mamma, Virga, Praecipitatio Altostratus, Nimbostratus, Cumulus, Cumulonimbus
Stratus (sloha) Nebulosus, Fractus Opacus, Translucidus, Undulatus Praecipitatio Nimbostratus, Cumulus, Cumulonimbus
Cumulus (kupa) Humilis, Mediocris, Congestus, Fractus Radiatus Pileus, Velum, Virga, Praecipitatio, Arcus, Pannus, Tuba Altocumulus, Stratocumulus
Cumulonimbus (dešťová kupa) Calvus, Capilatus - Praecipitatio, Virga, Pannus, Incus, Mamma, Pileus, Velum, Arcus, Tuba Altocumulus, Altostratus, Nimbostratus, Stratocumulus, Cumulus


na začátek stránky

icon icon icon icon icon icon icon icon
.